close
متخصص ارتودنسی
نمازی که پذیرفته نمی شود

نمازی که پذیرفته نمی شود

نمازی که پذیرفته نمی شودایران مطلب : نقش و اهمیت نماز در دین نشان دهنده عظمت و استحکام این حبل متین و ریسمان استوار میان زمین و آسمان است. ریسمان دیگر اعمال ارزشی برای صعود انسان به افق بلند سعادت کافی نیست; ولی نردبان نماز، افزون بر آن که به تنهایی وسیله عروج است، می تواند ثقل و سنگینی بقیه اعمال را نیز متحمل گردد. این حقیقت به جوهره نماز باز می گردد و با عدالت خداوند هیچ گونه ناسازگاری ندارد .ماجرای نمازی که بر صورت صاحبش زده می‌شوددر ادبیات عرفانی و عبادی بین دو مفهوم «مقبول» و «صحیح» تفاوت بسیاری…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط