close
متخصص ارتودنسی
قرآن کلام خداست

قرآن کلام خداست

قرآن کلام خداست ایران مطلب : از جمله اصول اعتقادی مساله خدا شناسی است که ریشه و پایه ی سایر مباحث اعتقادی در انسان می شود. جهان بینی توحیدی در همه ی ابعاد آن منجر به شکل گیری حیاتی با مفهوم و هدفمند می گردد که انسان را به معنای حقیقی زندگی می رساند. از جمله مباحث خداشناسی بحث در صفات الهی است که یکی از آن ها مبحث کلام حق تعالی است. اینکه تفسیر صحیح از کلام خدا چیست موضوع اصلی این نوشتار است که در همین راستا به بحث از حقیقت قرآن نیز پرداخته می شود.کلام حق تعالی و نظریات مختلف!اندیشمندان اسلامی نظریات…

پیغام مدیر سایت :

حقیقت صراط